Futbolun Geleceği - 11 Vazgeçilemez Değer
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Lale ORTA Futbolun Geleceği - 11 Vazgeçilemez Değer

Futbolun Geleceği - 11 Vazgeçilemez Değer

Dr. Lale Orta – 24 Nisan 2012 UEFA; Avrupa futbolunun geleceği için 11 vazgeçilemez değer belirlemiştir. Bu vazgeçilemez değerlerin başlıkları şöyledir:

Önce Futbol, Piramit Yapı ve Yetki Devri, Birlik ve Liderlik, İyi Yönetim ve Özerklik, Taban Futbolu ve Dayanışma, Gençliğin Korunması ve Eğitim, Sportif Bütünlük ve Bahis, Finansal Fair Play ve Rekabetin Devamlılığı, Ulusal Takımlar ve Kulüpler, Saygı, Avrupa Spor Modeli ve Sporun Özelliği.  

UEFA’nın, futbolun geleceğinin korunmasına yönelik dikkate alınmasını önerdiği ve de kendi bünyesinde uyguladığı 11 vazgeçilemez değer sırasıyla aşağıda açıklanmıştır:

 

1- Önce Futbol 

 image001

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden birincisi; “Önce Futbol”dur. UEFA, Önce Futbol’da: Futbolun, bir ürün olmadan önce bir oyun, bir pazar olmadan önce bir spor, bir iş olmadan önce de bir gösteri olduğunun unutulmaması gerektiğini, önemle ve birinci sırada vurgulamaktadır. 

Yapılacak her şeyde dikkate alınacak en önemli ve ilk şey futbol olmalıdır.

 

2- Piramit Yapı ve Yetki Devri

image002

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden ikincisi; “Piramit Yapı ve Yetki Devri”dir. Dünya Futbolunun yönetici kuruluşu olan FIFA,  futbolda uluslararası maçların ve turnuvaların düzenlenmesi konusunda en yetkili organdır. FIFA, Dünya ülkeleri üzerindeki hâkimiyetini ve iletişimini Konfederasyonları aracılığıyla sağlamaktadır. Avrupa futbolunun yönetici kuruluşu ise UEFA’dır. FIFA ve UEFA, Ulusal Federasyonlara yetki devrederek, yerinden yönetime önem vermişlerdir. Ulusal Federasyonlar; kulüpleri bir arada toplayan dayanışma birlikleridir. Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yayılmasını sağlamak, kararlar almak, uluslararası kuralları ve her türlü talimatları uygulamak, yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile uluslararası müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak, ulusal federasyonların görevidir. FIFA ve UEFA’nın, Ulusal Federasyonlarla el ele ve koordineli olarak çalışması, futbolun çıkarlarının en iyi şekilde savunulmasını sağlamaktadır.

 

3- Birlik ve Liderlik

 image003

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden üçüncüsü; “Birlik ve Liderlik”dir. UEFA, tüm paydaşlarıyla birlikte ileriye doğru ve doğru yönde hareket ederek, yenilikçi bir kurum haline dönüşmek istemektedir. UEFA, yetkisi ve etkisi olan güçlü bir lider konumunda olmasına karşın, dikte (yaptırım) ile değil; uzlaşma yoluyla çalışmayı hedeflemektedir. Ulusal Federasyonlar ve Profesyonel Futbol Strateji Konseyi aracılığıyla, futbolun diğer paydaşlarını da (Ligler, kulüpler, futbolcular) dikkate alarak kararlarına yansıtmaktadır. Bu da; UEFA İcra Kurulu’nun, Avrupa futbolu ile ilgili daha doğru kararlar almasına yardımcı olmaktadır. UEFA, futbol taraftarları olmadan profesyonel futbolun olmayacağı görüşünden yola çıkarak, taraftarlarla da yakın ilişki kurmaktadır.

 

4- İyi Yönetim ve Özerklik

image004

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden dördüncüsü; “İyi Yönetim ve Özerklik”dir. UEFA; tüm üye federasyonların iyi yönetişimi için kararlıdır. İyi bir yönetişim; açıklık, demokrasi, şeffaflık ve sorumluluk demektir. Kurumsal yönetişimde, yönetimle birlikte geleceğe yönelik tasarımların gerçekleştiği açıklık, şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik prensipleri her zaman olmalıdır. Kurumsal yönetişim tutarlı bir idareyi, uyumlu politikaları, süreçleri ve belirli bir sorumluluk alanındaki karar yetkilerini ifade eder. UEFA, sporun özerk yapısının korunmasını da istemektedir. Özerklik, ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi ve serbestçe karar verebilme hakkıdır. UEFA, hükümetlerin müdahaleleri olmaksızın” futbolun gerçek karar vericileri olan ulusal federasyonların liderliğini desteklemektedir.

 

5- Altyapı Futbolu (Grassroots) ve Dayanışma

image005

 

UEFA’nın; futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden beşincisi; “Altyapı Futbolu ve Dayanışma”dır. Futbol; kadın, erkek ve çocuklar tarafından her yerde oynanmalıdır. En üst düzey profesyonel ligler, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturmaktadır. Herkes için futbol felsefesinde ise: futbol her yerde oynanabilir, herkesin oynama fırsatı vardır ve en önemlisi ayrımcılık yoktur. Futbol bir yaşam biçimidir, hayatla mücadeleyi öğrenme yoludur, takım ruhunu geliştirmenin ve ekip olmanın öğrenildiği ve başarıya ulaşmak için bıkmadan usanmadan çalışılması gerektiğinin uygulandığı yerdir.  

UEFA, futboldaki dayanışmayı güçlendirerek; hem futbolun geleceğini korumaya, hem de sporun faydalarını topluma sunmaya devam etmeyi hedeflemektedir. Futbolun gücü, oyunun altyapısında yatmaktadır. Bu da futbolun; yerel, bölgesel ve ulusal kimliğinin kurallara uygun olarak her zaman korunması ve tabanda futbolun yaygınlaştırılarak dayanışmanın sağlanması anlamına gelmektedir.

 

6- Gençliğin Korunması ve Eğitim

 image006

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden altıncısı; “Gençliğin Korunması ve Eğitim”dir. Futbol asla yalnızca futbol değildir… Futbol bir hayat okuludur aynı zamanda… Gençler ve çocuklar için futbolu, temel eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek, futbol oynamanın herkesin temel bir hakkı olduğunu vurgulamak ve en önemlisi de futbolda fırsat eşitliği yaratmak gerekmektedir.

Avrupa futbolunun yönetici kuruluşu olan UEFA; hem sportif, hem de ahlaki sorumluluğundan dolayı; küçük futbolcuların uluslararası transferinin birçok riskleri de beraberinde getirdiğini, 18 yaşın altındaki futbolcuların çocuk veya ergen olduklarının unutulmaması gerektiğini vurgulamaktadır. UEFA; futbolun içindeki çocukların geleceğini korumak ve henüz çok genç oldukları gelişim dönemlerinde, onların yabancı ülkelere gönderilmesini doğru bulmamaktadır.

 

7- Sportif Bütünlük ve Bahis 

image007

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden yedincisi; “Sportif Bütünlük ve Bahis”dir. Spor, uluslararası değerleri içeren kültürel bir olgu ve toplumsal bir eylemdir. Sporun özünü yarışma, rekabet ve performans oluşturur. Bahis; sadece bir fon kaynağı değil, aynı zamanda rekabetin bütünlüğüne karşı, futbol için bir risktir. Futbolun; bahislerden adil bir gelir payı alması hakkıdır. Ancak her durumda, oyunun gerçek ruhunu korumak amacıyla, sportif bütünlüğü sürdürmek ve maçların düzgün bir şekilde oynanmasını sağlamak ve taahhüt etmek öncelikli hedefi olmalıdır.

 

8- Finansal Fair Play ve Rekabetin Devamlılığı 

image008

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden sekizincisi;  “Finansal Fair Play ve Rekabetin Devamlılığı”dır. UEFA saha içinde ve dışında Fair Play’i desteklemektedir. Avrupa’daki kulüplerin  mali yapılarını güçlendirerek, futbolun uzun vadede sağlıklı yapısını ve rekabetin devamlılığını korumayı amaçlayan UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini uygulama kararı almıştır. Finansal Fair Play; kulüplerin, sportif rekabeti ve kendilerini korumak amacıyla, şeffaf ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermeleri anlamına gelmektedir. UEFA, Finansal Fair Play bağlamında, kulüplerin mali tablolarında da daha sağlıklı bir yapıya sahip olmalarını,  rekabeti ekonomik olarak daha eşit koşullarda sürdürebilmelerine olanak sağlayarak, kulüplerin rekabet adına borç sarmalına girmemelerini ve kendi varlıklarıyla, kendi yaratacakları kaynaklar yoluyla rekabet etmelerini istemektedir.

 

9- Ulusal Takımlar ve Kulüpler 

image009

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden dokuzuncusu;  “Ulusal Takımlar ve Kulüpler”dir. Ulusal takımlar ve kulüpler, futbolun tamamlayıcı ve hayati unsurlarıdır. Futbolun; Avrupa’da, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimi bu dengenin sürdürebilirliğine bağlıdır. UEFA, bu dengenin güçlendirilmesi konusunda kararlı olup, kulüp müsabakalarını ve milli takımlar şampiyonalarını yeniden düzenleyen önemli projeler başlatmıştır.

 

10- Saygı 

image010

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden onuncusu;  “Saygı”dır. Saygı; futbolun önemli bir ilkesidir. Saygı, bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir davranıştır. Değer ise, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet olarak açıklanmaktadır. Oyuna, bütünlüğüne, farklılığına, saygınlığına, oyuncuların sağlığına, kurallara, hakemlere, rakiplere ve taraftarlara saygılı olunması gerekmektedir.

UEFA’nın temel ilkelerinden biri ve vurguladığı mesajı da; Irkçılığa, şiddete ve dopinge sıfır tolerans-hoşgörü’dür. Futbol, insanları birleştirerek farklılıkları aşmayı sağlayan bir olgudur. UEFA için, formanın altındaki ten rengi görünmezdir ve her zaman öyle olmalıdır. Irkçılık, ayrımcılık ve şiddet hiçbir zaman hoş görülmemelidir.

 

11- Avrupa Spor Modeli ve Sporun Özelliği 

image011

 

UEFA’nın, futbolun geleceği için vurguladığı vazgeçilemez değerlerden sonuncusu ise;  “Avrupa Spor Modeli ve Sporun Özelliği”dir. Avrupa Futbolunun yönetici kuruluşu olan UEFA, herkese fırsat eşitliğinde yükselme, düşme ve dayanışma ilkesinin sağlandığı, açık rekabete dayalı bir spor modelini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sporun genel özelliklerinin savunulmasını ve bu özelliklerin futbolda da devam etmesini istemektedir. Buna göre spor; dinamik, diğer insanlarla iletişim kurmaya açık bir alandır ve insanın gelecekteki yaşamı için örgütsel bir değere sahiptir. Sporla insan bireysel ve toplumsal deneyim kazanır, toplumsal öğrenme ve birlikteliğin yanı sıra insanın seçme özgürlüğüne, bağımsızlığını kazanmasına katkıda bulunur. Spor, insanın kendini kontrol etmesine olanak sağlayarak, insanın iç ve dış disiplin edinmesini ve sürdürmesini sağlar. Sporun bu özelliklerinden dolayı da UEFA, futbolun spor olma özelliğini kaybetmesini hiçbir şekilde istememektedir.

 

Günümüzde, Ülkemiz futboluna baktığımızda yaşadığımız birçok problemin kaynağını yukarıda açıkladığımız vazgeçilemez değerlere ulaşma çabalarımızdan değil; kendi vazgeçilmez değer saydıklarımız yüzünden meydana geldiğini görüyoruz. Böyle devam edildiği müddetçe de, UEFA’nın idealleştirdiği değerlere sahip olmamız uzak görünmektedir.  

 

Sonuç olarak sorulması gereken soru şu: Türk Futbolu, UEFA’nın bu vazgeçilemez değerlerinin neresindedir ve bu değerlere ulaşmak için Türkiye Futbol Federasyonu öncülüğünde, kulüpler ve futbolun diğer tüm paydaşlarınca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?  {jcomments on}

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  21759  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Lale Orta Pazartesi, 14 Kasım 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40852389

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.