Spor Yasası Ne Getiriyor? Türk Sporunun ve Futbolunun Sorunlarını Çözebilir mi? (I)
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Tuğrul Akşar Spor Yasası Ne Getiriyor? Türk Sporunun ve Futbolunun Sorunlarını Çözebilir mi? (I)

Spor Yasası Ne Getiriyor? Türk Sporunun ve Futbolunun Sorunlarını Çözebilir mi? (I)

300320222236551863382

Tuğrul AKŞAR- 14 Nisan 2022 Spor kulüpleri yasası komisyondan geçti. Büyük bir olasılıkla da yasalaşacak. Aslında adı Spor Kulüpleri yasası ancak, içeriğe bakıldığında, Profesyonel Futbol yasası demek daha doğru olur. Bu kapsamda hazırlanan yeni yasada kulüpler ile başkan ve yöneticiler hakkında önemli yaptırımlar ve cezai müeyyideler söz konusu.

 

Yasa ile Türk futbolu/sporu mali, örgütsel, yönetsel ve hukuksal olarak yeniden düzenleniyor.

İki bölüm olarak yayınlayacağımız bu yazıda genel olarak yasa ile neyin amaçlandığı ve ne getireceği üzerinde duracağız.

İkinci bölümde ise yasanın eleştirel değerlendirmesini yapacağız. Olumlu ve olumsuz yönlerini ele alacağımız gelecek haftaki yazımızda ise, bu yasanın Türk sporunu ve de futbolunun sorunlarına ne kadar çare olabileceğini tartışacağız.

Şimdi bu yasanın çok genel olarak Spor Kulüplerine ilişkin neler getirdiği üzerinde durduktan sonra yasaya ilişkin öneri, eleştiri ve görüşlerimi paylaşacağım.

Spor Kulüpleri Yasası Neyi Amaçlıyor?

Futbol kulüpleri özelinde ele aldığımızda,. yeni spor yasası ile öncelikle hedeflenenler:

 1. Kulüplerin finansal yapılarının güçlendirilmesi.

2. Bu amaçla kontrolsüz ve sorumsuz borçlanmanın önüne geçilmesi,

 3. Bunu sağlamaya yönelik öncelikle kulüplerde mali şeffaflığın sağlanması,

 4.K ulüplerin yönetsel ve finansal denetlenmesi,

 5. Parasallaşmaya bağlı olarak kulüplerin dernek statüsünden çıkartılıp şirketleşmesi,

 6. Kayıt dışılığın yoğun olduğu menajerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi,

 7. Kulüp yönetimlerini adli ve mali sorumluluk altına sokarak, sürdürülebilir bir mali yapının oluşturulması,

 8. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı kurulların yeniden düzenlenmesi.

Spor Kulüpleri Yasası Neler Getiriyor?

Yasanın içerdiği yenilik ve uygulamaları ana başlıklar halinde belirtirsem:

 

- Sadece futbol değil tüm branşları kapsayacak.

 

- Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkartılacak, anonim şirkete dönüşebilecek.

 

- Kulüpler birleşerek federasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

 

- Şirketleşen kulüplerin denetimi Spor Bakanlığı’nca yapılacak.

 

- Spor kulüpleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesciliyle kurulacak.

 

- Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

 

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir önceki dönem gerçekleşen brüt gelirin en fazla yüzde 25'ini temlik edebilecek.

 

-Kulüpler belirli miktar üzerindeki harcamaları bankalar üzerinden yapacak.

 

- Yönetim, dönem borçlarından sorumlu tutulacak.Spor kulübü yöneticileri yasaya aykırı eylemlerden doğacak zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

 

- Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yasayla belirtilen mali yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

 

-Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek.

 

- Menajer komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak.

 

- Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

 

-Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

 

- Federasyon harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek.

 

- Federasyon başkanları en fazla 3 dönem görevi yapabilecek.

 

Profesyonel Spor Kulüpleri A.Ş. Statüsünde Olacak

Yasanın özellikle futbol kulüplerini ilgilendiren tarafı üzerinde durursak şunu söyleyebiliriz: Kulüplerin tamamı dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü adını alıyor. Buna göre, yeni yasa ile bir spor kulübü ticari kazanç elde etmek amacıyla herhangi bir iştirake veya bağlı ortaklığa sahip ise bu kulüp profesyonel spor kulübü olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda bu spor kulüpleri AŞ statüsünde örgütlenmek zorundalar. Bunun dışındaki kulüpler ise dernekler kanununa tabi olmaktan çıkartılıp Spor Kulüpleri Yasası’na tabi Spor Kulübü olarak faaliyetlerine devam edecekler.

Halihazırda şirket statüsünde olanlar ise spor anonim şirketi olarak adlandırılacaktır.

 

Kulüplerin Denetimini Spor Bakanlığı Yapacak

 

Spor kulübü ve spor anonim şirketlerinin tuttukları defter ve kayıtların, belgelerin kanuna, tüzüğe ve hukuka uygunluğu ve mali denetimleriSpor Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Halka açık spor anonim şirketlerinin, kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesi ve uymakla yükümlü oldukları kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenebilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı söz konusu dış denetimi bağımsız bir denetim kuruluşuna da yaptırabilecektir.

 

Kulüpler Doğmuş ve Doğacak Borçlarını Bakanlığa Bildirecek

 

Brüt gelirleri 500 bin liradan fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, imzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındaki borçlar dahil, doğmuş ve doğacak her nevi borcunu bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yeminli mali müşavir aracılığıyla Bakanlığa bildirecek.

 

Başkan ve Yöneticilere Sınırsız Sorumluluk

 

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacaktır.Yani, yeni yasayla kulüp yöneticileri, kulüp veya spor anonim şirketlerini zarara uğratmaları halinde şahsi mal varlıklarıyla sınırsız sorumlu olacaklardır.

 

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Spor kulüpleri ve anonim şirketler adına yapılacak ödeme ve tahsilatlarda Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar, 100 günden 500 yüz güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

 

Yönetimler kendi dönemlerinden sorumlu olacak

 

Yeni düzenleme ile spor kulübü yöneticilerinin görevden ayrıldığında da kendi döneminin borçlarından sorumlu olması sağlanacak. Söz konusu borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

 

Kulüplere Denk Bütçe Zorunluluğu

 

Yeni yasa ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek, uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için "denk bütçe" sistemi getiriliyor. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabileceklerdir.

 

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak şekilde borçlanması ve bakanlıktan izin almadan görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

 

Borçlanma ve Teminat Vermeye İlişkin Kısıtlar

 

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25'ini temlik edebilecektir.

Nitelikli genel kurul kararıyla yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla herhangi bir temlik sınırlaması bulunmayacaktır.

Yönetim kurulunun görev süresinin dolmasından sonraki alacakların ancak yüzde 50 oranına kadar olan kısmı nitelikli genel kurul kararı ile temlik edilebilecek ve bu oranı aşan miktar ise hiçbir şekilde temlik edilemeyecektir.

 

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek. Böylece yönetim kurullarının görev sürelerini aşacak şekilde sağlıksız borçlanmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 

Başkanın Kulübe Para Koymasına Sınır

 

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin, yönetim kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin üzerlerinde doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilerden aldıkları borçlar da borçlanma sınırlamalarına tabi olacak.

 

Belediyeler Kulüplere Para Aktaramayacak

 

Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramayacak ve yardımda bulunamayacaktır.

 

Spor Anonim Şirketlerine Asgari 1 Milyon TL Sermaye Zorunluluğu

 

Spor Anonim Şirketleri (profesyonel spor kulüpleri) belirli liglerde (örneğin Süper Lig’de) yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getiriliyor.

 

Ödeme ve Tahsilatlara Banka Zorunluluğu

 

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinceyapılacak7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacaktır.

 

Kulüpler Bakanlığın Tesciliyle Kurulacak 

 

Spor kulüpleri Spor Bakanlığının tesciliyle kurulacak.

 

Sözleşmeler noterde imzalanacak

 

Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilecek. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak.

 

Menajerlik sözleşmesi en fazla 2 yıl için yapılabilecek.

 

Bakanlığı ve TFF'ye gönderilmesi zorunluluğu getirilecek.

 

Transferlerde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından menajere ödenecek ücret tutarı ve ödeme koşullarının, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ile futbolcu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak.

 

Futbolcu adına hareket eden menajerin ücreti futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesaplanacak. Menajere verilecek ücret en fazla; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin 2 milyon liradan az olması durumunda bu ücretin yüzde onuna kadar, brüt gelirin 2 milyon liradan fazla olması durumunda ise bu ücretin yüzde 5'ine kadar kararlaştırılabilecek.

 

Bir takımın Yöneticisi Aynı Ligde Bir Başka Takımda Yer Alamayacak

 

Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamayacaklar.

 

Bu konuda görüş, öneri ve eleştirilerimize ise bir sonraki yazımızda ele alacağız.  Yeni yasanın Türk sporuna ve futboluna ne kadar çare olabileceğini değerlendireceğiz.{jcomments on}

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  2023  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

24/06/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.767,85

-0,03

 bjk BJKAS

31.44

-4,67

 fb FENER

163,20

+0,49

 gs GSRAY

8.44

-3,10

 trabzon TSPOR

2,18

-3,11

   SPOR ENDEKSİ

4.658,48

-2,14

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40600867

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.