Kulüpler Arası Transfer Sözleşmelerinde Cezai Şart
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Arman Özdemir Kulüpler Arası Transfer Sözleşmelerinde Cezai Şart

Kulüpler Arası Transfer Sözleşmelerinde Cezai Şart

 

1699024621075

Arman Özdemir- 9 Haziran 2024 Profesyonel futbolcu transfer sözleşmeleri üçlü bir ilişki arz ederler; eski kulüp, yeni kulüp ve futbolcu. Muhakkak ki transfer görüşmelerinin başlamasından sonlanmasına kadar avukatlardan mali müşavirlere, menajerlerden ülkemize özgü olarak motosikletçilere kadar birçok aktör yer almaktadır. 

 

 

Profesyonel futbolcu ile yeni kulüp arasında ki sözleşmenin özellik arz eden hizmet sözleşmesi olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Eski kulüp ile yeni kulüp arasında yapılan transfere ilişkin sözleşme ise eski kulübün oyuncu ile olan hizmet sözleşmesini feshetmesi karşılığında ödenen bedeli ifade eder.

 

Cezai şart hukuken asıl alacağa bağlı ve akit taraflardan bir tanesinin sadece sözleşmenin ihlal edildiğini ispatlayarak talep edebileceği bir borç yaratır. Yani uğranılan zarar kalemlerinin ve miktarının tek tek ispatı yükümünde olmayan taraf cezai şartı talep edebilecek diğer taraf da cezai şartı ödeyerek sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtulmuş olacaktır. İşte profesyonel futbol dünyasında oyuncuların kulüplerle sözleşme imzalarken “serbest kalma bedeli” ya da buy-out klozları oyuncu ile eski kulüp arasında düzenlenen cezai şart hükmündedir.

 

Ancak belirttiğimiz üzere bir oyuncunun hizmetlerinden onu başka bir kulübe transfer ederek mahrum kalacak kulübün diğer kulüpten olan alacaklarını da güvence altına alması gayet doğal bir durumdur. İşte cezai şart akit tarafları hem ifaya zorlamakta hem de ispat konusunda kolaylık sağlamaktır. Konumuzla doğrudan bağlantılı olmasa dahi CAS aşağıda ki kararlarında genel olarak fahiş cezai şartı indirmektedir. Bu noktada belirtilmelidir ki Türk hukukunun uygulanması hükmünü haiz sözleşmelerde AŞ olarak taraf olacak kulüplerin (yeni yasa hükümleri de göz önüne alındığında) hukuken tacir olduklarını ve cezai şartın indirilmesini talep edemeyeceklerini belirtelim.  Okuyucunun cezai şartın doğasını anlaması için öncelikle bir Yargıtay kararının cezai şartla ile ilgili kısmını daha sonra ise  FIFA tarafından yayınlanan CAS and Football Annual Report 2022 ve 2023 raporlarında yer alan ve cezai şarta ilişkin hükümlerin yorumlandığı bazı kararlar verilmiştir.

 

Şu durum karşısında; doğru ve sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için ana çizgileriyle de olsa ceza koşulu ve hükümleri ile ifa imkansızlığı üzerinde durmak ve konuyu bu açıdan tartışmak gerekir.

 

a) Borçlar Yasamızda, ceza koşuluna ilişkin hükümler md. 158/161'de yer verilmiştir. BK. m. 158'e göre, bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda; ödenmek üzere ceza kararlaştırılmışsa, tersi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı ancak sözleşmenin yerine getirilmesini ya da cezanın ödenmesini isteyebilir. Yeri gelmişken hemen vurgulayalım ki, burada alacaklıya seçimlik hakkı veren alternatif bir alacak değil, alternatif bir yetki söz konusudur. Eğer ceza, ifanın akitte belirtilen zamanda ve yerde yerine getirilmemesi durumunda ödenmek üzere kararlaştırılmışsa, alacaklı sözleşmenin yerine getirilmesiyle birlikte cezayı da isteyebilir. Meğer ki bu hakkından açıkca vazgeçmiş ya da yerine getirmeyi hiç bir önkoşul ileri sürmeksizin kabul etmiş olsun. Gerek öğretide ve gerekse yargısal inançla da benimsendiği üzere; BK. md. 158/I'de seçimlik ceza koşuluna; BK. m. 158/II'de ise ifaya eklenen ceza koşuluna yer verilmiştir.

 

aa) Ceza koşulundan söz edilebilmesi, öncelikle asıl borcun varlığına bağlıdır. Eş deyişle ortada ceza koşulunun kuvvetlendirdiği bir asıl borcun bulunması gerekir. Öyle ki ceza koşulu asıl borca yaptırım olarak bağlı ve borca aykırılık durumunda ortaya çıkan fer'i borç niteliğindedir. Ne varki bu edim (ceza koşulu) asıl borçtan bağımsız, ayrı olmalıdır.

 

bb) Ceza koşulunun istenebilmesi için, asıl borcun muaccel olması gerekir. Hem seçimlik ceza koşulunda, hem de ifaya eklenen ceza koşulunda, alacaklının cezanın ödenmesi için istemde bulunabilmesi, borçlunun borca aykırı davranmış olmasına bağlıdır. Asıl borcun hiç yerine getirilmemesi, ya da eksik yerine getirilmesi seçimlik ceza koşulunun; belirli zamanda ya da yerine getirilmemiş bulunması da ifaya eklenen ceza koşulunun ödenmesini gerektirir ki, her iki durumda da borca aykırılık söz konusudur.

 

cc) Asıl borç ile ceza koşulu arasında bir asıl borç-yan borç (fer'i borç) ilişkisi diğer bir anlatımla asıl borç ile ceza koşulu arasındaki bağlılık, ceza koşulunun istenebileceği (muaccel olacağı) ana kadar süregelir. Bu andan sonra, ceza koşulu bağımsızlaşır ve asıl borcun yazgısını paylaşmaktan kurtulur ve bağımsız bir borç haline gelir (Bkz., Becker, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, VI. cilt, Borçlar Kanunu, I. Kısım; Genel Hükümler, fasikül V; Çeviren: Osman Tolun, Sh. 233; Kenan Tunçomağ Türk Borçlar Hukuku, C: I, Genel Hükümler Yıl: 1976, SH. 859; Ali Naim İnan , Borçlar Hukuku, Genel Hükümler; Yıl:1979, Sh. 440; Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler; C: III; Yıl: 1990, Sh. 367/368; Mustafa Reşit Karahasan, Türk Borçlar Hukuku, C: I, Yıl: 1992, Sh.1659).

 

dd) Alacaklı bir zarara uğramasa bile, kararlaştırılan ceza koşulunun ödenmesi gerekir (BK. m.159/I).

ee) Taraflar cezanın tutarını özgürce tesbit edebilirler. Ceza; yasaya ya da genel ahlaka aykırı bir borcu güçlendirmek için konulmuş ya da, tersine bir anlaşma olmadıkça, borcun ödenmesi borçlunun sorumlu tutulamıyacağı bir durum yüzünden olanaksız bulunmuşsa kararlaştırılan cezanın ödenmesi istenemez (BK. m. 19; 117).

Hakim, aşırı gördüğü cezaları indirmekle doğrudan görevlidir (BK. m. 161/I; II, III).

 

ff) BK. m. 160/II; 161/II; 161/III bir yana bırakılırsa, ceza koşuluna ilişkin hükümler buyurucu nitelikte değildir. Taraflar bunların tersini kararlaştırabilirler (Bkz., Tunçomağ age. Sh. 861; Selahattin Sulhi Tekinay / Sermet Akman / Haluk Burcuoğlu / Atilla Altop, Borçlar Hukuku, Yıl: 1985, Sh. 468; Eren: age. Sh. 565).

CAS KARAR ÖZETLERİ

 

 - CAS 2020/A/7529 Real Sporting de Gijón SAD v. A.C. Chievo Verona (10/05/2022) sayılı karardan; kulüpler aralarında transfer sözleşmesi imzalamış ve transfer ücretinin sekiz taksitle ödenmesi kararlaştırılmıştır. Verona küme düşmesinin ardından taksit ödemelerinde temerrüde düşmüştür. Bunun üzerine Gijón i) Altı aylık taksit miktarını (300.000 Euro), ii) Aylık %3 temerrüt faizini (yıllık %36), iii)500.000 Euro cezai şart ödenmesi talepli olarak PSC’ye başvurmuştur. PSC Gijón’un temerrüt için öngörülen ihtarları yapmadığını ve bu nedenle Verona’nın temerrüde düşmediğini belirterek cezai şart talebini reddetmiştir. Gijón tarafından karar temyiz edilmiş ve sözleşmedeki ihtar şartlarının yerine getirildiği belirtilerek temerrüt faiziyle cezai şarta hükmedilmesini talep etmiştir. Panel, Sporting ile aynı fikirde olarak sözleşmede öngörülen ihtara ilişkin şartların yerine getirildiğini ancak sözleşmede öngörülen cezai şartın çok yüksek olduğunu ve bunun İsviçre Federal Mahkemesi ve CAS uygulamalarına uygun olarak % 18 olarak uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Dahası Panel 500.000 Euro cezai şartı aşkın cezai şart olarak değerlendirilmiştir. Verona altı taksitin beş tanesi için teminat verdiğinden cezai şartın 83.333 Euro olarak uygulanmasına karar vermiştir.

 

- CAS 2021/A/8365 Torino Football Club S.p.A. v. Club Atlético Osasuna (28 Şubat 2022) sayılı karardan; akdi cezai şart belirli bir oyuncunun rakip takımlardan Athletic Club Bilbao’ya transferi için öngörülmüştür. Sonuç olarak oyuncu  Athletic Club Bilbao’ya transfer olmuş ve Torino’nun kararlaştırılan cezai şartı ödemesine karar verilmiştir. Torino, sözleşme hükmünün, inter alia, RSTP 18bis’e aykırı olduğunu iddia ederek hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüştür.  Bu konuyla ilgili hüküm ittihaz ederken Panel konunun TPI (üçüncü kişinin işe dahil olması A.Ö) ile bağlantılı olup olmadığına sorusunu açık bırakmış ve söz konusu  sözleşmesel hükümlerin kendi başlarına geçersiz olmadığına karar vermiştir. Panel FIFA RSTP’de 18bis ihlaline ilişkin bir düzenleme olmadığını belirtmiştir. Panel’in bakış açısına göre FIFA bilinçli olarak RSTP’de düzenleme yapmamış ve bunu sportif yaptırımlara bağlamıştır. Panel ayrıca sözleşme maddesinin sözleşme özgürlüğü ve pacra sunt servenda ilkesi içerisinde öngörüldüğünü belirterek temyiz taleplerinin reddine karar vermiştir.

 

- CAS 2021/A/8145 Watford Association Football Club Limited v. Stade Rennais Football Club (15 August 2023) sayılı kararında, kulüpler kendi aralarında oyuncunun Fransız kulübünden İngiliz kulübüne transferi için anlaşmış olup bedel taksitler biçiminde ödenecektir. Watford finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği için Rennais tarafından gerekli ihtar prosedürleri de işletilerek transfer bedeli faiz ödenmesi için PSC’ye başvurulmuştur. PSC tarafından talep kısmen hüküm altına alınmış ve faize ilişkin aylık % 5 şartı fahiş bulunarak yıllık % 18’e indirilmiştir. Bunun üzerine hüküm Watford tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasında öngörülen faiz oranının cezai şart niteliğinde olduğuna ilişkin bir çekişme olmasa da CAS, bu faiz şartını sınıflandırmamıştır. Panel sözleşme öncesi belirlenen faizin ve cezai şartın ikisinin de tazmin öngörmesi olduğunu, bunlardan cezai şartın ayırıcı unsurunun ise önleyicilik ve zorlayıcılık olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle de sözleşme maddesinde belirtilen % 18’i fazla bularak % 10’a indirmiştir.

 

-CAS 2022/A/9129 Al Ittihad v. Sharjah Football Club Company (30 Mart 2023) sayılı kararında, iki kulüp arasında transfer sözleşmesinde taraflardan bir tanesi taksit ödemelerinde temerrüde düşmüştür. CAS tarafından ana para ve cezai şartın ödenmesine karar verilmiştir. CAS burada cezai şartın i)miktarının belirli olması, ii) fahiş olmaması, iii) taraflarının belirli olması, iv)cezai şartın türü yani ifaya ekli olması v) cezai şart ödenmesine sebep olacak koşulların belirlenmiş olması sebebiyle temyiz başvurusunu reddetmiştir.{jcomments on}  

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  96  Defa Okunmuştur
 

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40875864

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.