Zugzwang
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Tuğrul AKŞAR Zugzwang

Zugzwang

42730749061 c4121c3099 b 

Arman Özdemir- 18 Nisan 2022 Satrançta hamle sırası sizde olmasına karşın yapacağınız her hamle kötü hamleyse zugzwang durumundasınızdır ve zugzwangda kaybetmek kaçınılmaz pas geçmek ise oyun kurallarına aykırıdır. Başta Türk sporu ve onun itici gücü olan Türk futbolu çıkmaz durumda bulunduğu için mevcut hukuki düzenlemeler yetersiz kalmış bu nedenle yasa koyucunun bir hamle yapması kaçınılmaz olmuş ama bu da mat olacak bir oyuna doğru yapılan hamleler bütününe dönmüştür.

 

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’nin Genel Gerekçe kısmına bakarsak;

“Kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre Ekim 2020 itibariyle; A Kulübünün 5.2, B Kulübünün 5.33, C Kulübünün 3.3 ve D Kulübünün ise 1.25 milyar TL olmak üzere toplam 15.08 milyar TL, Mayıs 2021 itibariyle; A Kulübünün 5.47, B Kulübünün 5.96, C Kulübünün 4.51 ve D Kulübünün ise 1.44 milyar TL olmak üzere toplam 17.38 milyar TL tutarında borcu bulunduğu, buna göre de bu kulüplerin toplam borcunun son sekiz yılda % 534 oranında artış gösterdiği anlaşılmaktadır”.

Harry Potter serisinin kötü karakteri Voldemort’tan bahsedilirken koruyucu büyü bozulmasın diye hikâyedekiler “anladın sen onun kim olduğunu” derler birbirine Voldemort’un adını anmamak için. Emily Van Der Nagel tarafından “X” kişi diye ifade ederek asıl anmak istediğimiz insanın adından kaçınma amacıyla Voldemorting kelimesi türetilmiştir[1]. Bugün futbolla çok az ilgisi olan birini bile yoldan çevirip Türk futbolunun sorununun ne olduğunu sorsak muhakkak bize “anladın sen onu” diyecektir. Sorun ekonomidir ve kronik bir hal almıştır.(Gerekçede sayılan A,B,C ve D kulüpleri sıralamasına kadar belirli olsa da bu şekilde anılıyor olması bile kanun yapım tekniği açısından ciddiyetin bulunmadığını reaksiyon niteliğinde bir kanun olduğu kolayca bize anlatmaktadır).

31/03/2011 tarih ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin idari ve yargısal makamlar tarafından uygulanış tarzı da bu Kanunun da asıl olarak siyasi saiklerle çıkartıldığının yoksa amacın md.1’de belirtildiği şekilde şiddet ve düzensizliğin önlenmesi olmadığı izlenimi uyandırmaktadır.

Düzenlemenin Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Bütçe ve Harcama İlkeleri kenar başlıklı 20. Maddesi en önemli hüküm olarak görünüyor olsa da hukuki sonuçları açısından futbolu zugzwang duruma düşürecek olan Dördüncü Bölümde yer alan md.22/3 oluşturmaktadır. Hükmün yol açabileceği sonuçlara değinmeden önce genel hatlarıyla ibra kavramına kısaca değinmek gereklidir.

İBRA  

İbranın borçlar hukuku ve ticaret hukuku manasında iki farklı görünümü vardır. TBK md. 132 anlamında ibra bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle alacaklı alacağının tamamından veya bir kısmından vazgeçmektedir. İbra sözleşmesi doğrudan bir hakka tesir ettiği için borç doğuran bir sözleşme değil tasarrufi bir muameledir[2]. Burada önemli olan husus ibranın iki taraflı bir hukuki işlem olması alacaklının tek taraflı irade beyanıyla alacağından vazgeçememesidir. Yine ilgili hüküm uyarınca borç doğuran işlem kanun tarafından veya taraflarca şekle tabii tutulmuş olsa bile ibra şekle bağlı değildir[3].

Ticaret hukuku manasında ise ibra tamamen farklı bir içerik kazanır. Ticaret hukuku açısından ibra şirket yetkili organın (genel kurul), sorumlu organ üyelerine yönelttiği bir irade beyanıdır. Bu niteliğiyle yukarıda belirttiğimiz iki taraflı hukuki işlem olan sözleşmelerden ayrılır ve tek taraflı yenilik doğurucu bir hukuki işlem niteliği kazanarak menfi borç ikrarı haline gelir[4].

Tek taraflı hukuki bir işlem olan ibranın tüzel kişinin yetkili organı genel kurul tarafından geri alınması hukuk güvenliğini zedeleyici nitelikte görüldüğünden TTK md.558 açık olarak ibra kararının genel kurul kararıyla kaldırılamayacağını düzenlemiş ancak genel kurul kararlarının iptaline ilişkin md.445 hükmünü saklı tutmuştur.

İbra kararı genel kurul tarafından açık yahut kapalı olarak alınabilir. TTK md.424 uyarınca bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı sürece yönetim kurulu üyelerinin ibraları sonucunu doğurmaktadır. Ancak bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama kararı ibra sonucunu doğurmayacaktır.

İbra tek taraflı hukuki bir işlem olmasına karşın yönetim kurulu üyesinin ibra edilmemesi halinde menfi tespit davası niteliğinde ibra davası açabilmesi mümkündür.

SORUMLULUK

TTK md.553 hükmü kanun veya ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerini sorumlu tutmuş ve sorumluluk müeyyidesi olarak tazminat öngörmüştür[5]. Bu sorumluluğu genel sorumluluk olarak adlandırmak mümkündür.

TTK md.549-552’de yer alan sorumluluk halleri ise özel sorumluluk niteliği gösterirler. Bunlar 1.Belgelerin doğru olmaması 2.Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 3. Değer biçilmesinde yolsuzluk 4. Halktan para toplamak olarak sayılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin kanun veya ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde oluşacak zararlar nedeniyle ikame edilebilecek davaların dava temelini doğrudan yahut dolaylı zararlar oluşturur. Doğrudan zarar hallerinde zarara uğrayan şirket, alacaklı yahut pay sahibi tazminatın kendilerine ödenmesini talep edebilirler. Dolaylı zarar hallerinde ise davacı durumunda bulunan alacaklılar, pay sahipleri yahut şirket tazminatın şirkete ödenmesini talep etmek durumundadır. TTK md.555/1-c.2 de dolaylı zararı düzenlemiş ve tazminatın şirkete ödenmesi yönünde istem sonucu kurulmasını öngörmüştür. Yukarıda belirttiğimiz şirket, alacaklılar veya pay sahiplerinin yanısıra doktrinde katılma intifa senedi sahipleri, oydan yoksun hisse senedi sahiplerinin de davacı sıfatı taşıyabileceği öne sürülmüştür.

İşte bu noktada teklif md.22/1 ve 22/3 çok önemli bir nitelik kazanmaktadır zira burada davacı sıfatının kanun tarafından genişletilmesi söz konusu olmaktadır. Teklif md.22/1 uyarınca TTK md.549 ile md.557’ye ve Teklif madde 20’ye dayanarak açılacak davalarda mahkeme Bakanlık ve ilgili federasyonlara davayı ihbar etmelidir.

TTK karşısında, sorumluluk açısından, Teklif spor anonim şirketleriyle alakalı özel bir ek sorumluluk hükmü öngörmüştür.

Bu noktada spor kulüpleri ve spor anonim şirketler için öngörülen (Teklifle kulüpler dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü olarak adlandırılmakta ve bunların ticari kazanç elde etme amacına yönelmiş bulunan iştirake veya bağlı ortaklığa sahip olması durumunda ise profesyonel spor kulübü olarak kabul edilmesi hüküm altına alınmaktadır. Bu nedenle asıl olarak spor kulüpleri anonim şirket olarak örgütlenmektedir[6]).

Madde 20’yi kısaca değerlendirirsek;

Alacak devirleri (Teklifin Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri kısımları haricinde temlik ibaresi kullanılmadığı gibi, TBK md.183 vd... hükümlerinde de “temlik” değil alacağın devri hukuki bir kurum olarak düzenlenmektedir. Gerekçe ile metin arasında dil bakımından da bir uyumsuzluk söz konusudur) açısından bir önceki hesap dönemi brüt gelir gerçekleşmelerinin yüzde yirmibeşe kadar olan kısmı sınırlamaya tabi olmadan devir edilebilir durumdadır. Spor anonim şirketleri açısından sermayenin üçte birini temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleşecek genel kurulda alınacak dörtte üç olumlu[7] oyla kendi görev süresi içerisinde sınırlamaya tabi olmadan alacaklarını devir edebilecektir. Aynı nitelikli toplantı ve karar nisapları kendi döneminden sonra doğacak olan alacaklar için ise yüzde elli ile sınırlanmıştır.

Nitelikli toplantı ve karar nisapları açısından değerlendirildiğinde spor kulüpleri ve futbol anonim şirketlerin pay çoğunluğu genel olarak belirli grupların elinde bulunacağından toplantı nisapları sorun yaratmasa da hukuki işlemler vasıtasıyla yahut intifa senetleri gibi araçlarla üçüncü kişi elinde bulunan oy hakları karar nisaplarının sağlanmasında problem çıkarabilme ihtimalini içinde barındırmaktadır.

Md.20/5 ile de spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için borçlanma sınırı da getirmiştir. Fıkranın ilk cümlesi uyarınca spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri bir bütçe yılında bir önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Söz konusu sınırın üzerinde ek bütçe yoluyla borçlanmaya mümkün izin verilmiştir. Bu halde dahi borçlanılacak miktar bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamayacaktır (hükümde kullanılan yıl ibaresi yanlış olup hesap döneminin kullanılmasının doğru olacağını düşünmekteyim).

Teklif md.20/8 ise spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yöneticilerinden alınacak borçları da 5. fıkra sınırlamasına tabii tutmaktadır. Hükmün neredeyse transfer fiyatlandırmasında geçen ilişkili kişi kavramına yaklaşması zaten zor durumda bulunan birçok kulübü zora sokacaktır. Maddi açıdan güçlü yönetici profilinin değiştirilmek istendiği ileri sürülebilse de yayın, sponsorluk, stat ve ürün gelirlerinin düşüklüğü göz önüne alındığında cezanın yine Türk futboluna kesildiği ve merkez 4 büyük ligle makasın tamamen açılacağı kanaatindeyim.

Hukukta kural kusura dayanan sorumluluk olmasına karşın md.20/13 spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanlık ve yöneticiliğini kimsenin istemeyeceği bir hale sokmaktadır. Maddenin düzenlenişinden 4,5,8 ve 9. fıkralar için kusursuz sorumluluk öngörülmekte kurtuluş beyinnesi olarak sadece zararın engellenmesi için gerekli özenin gösterilmiş olması gibi içeriği hem yargı kararlarıyla şekillenecek bir kıstas getirilmekte hem de ispat yükü tamamen yer değiştirmektedir. Bu noktada öngörülen sorumluluğun müteselsil olması TTK’nın aksine farklılaştırılmış teselsülün öngörülmemiş olması büyük bir eksikliktir. Şöyle ki TTK md.557 gereğince - (1) Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. (2) Davacı birden çok sorumlu kişiyi zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hâkimin aynı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir. (3) Birden çok sorumlu arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenir.    

Görüldüğü üzere TTK md.557 hükmüne atıf bulunmadığı gibi sadece “zararın engellenmesi için gereken özen” gibi içeriği muğlak bir ifade kullanılmış ve adi teselsül öngörülmüştür. Şu haliyle yasa herkesi her şeyden sorumlu tutmakta buna karşın sorumluluk alabilecek maddi güçte ki insanların kulübe borç vermesini engellemektedir. Yasanın mevcut haliyle ülke sporuna sadece kaos getireceğini düşünüyorum. Bütün bunlara ek olarak md.47’de yer alan ve 20. Maddenin 4.,5 ve 8. fıkralarının ihlali halinde başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için bir yıldan üç yıla kadar değişir içerikli hapis cezaları öngören düzenleme de bir nevi Demokles kılıcıdır.

Bütün bunların ötesinde yasalaşması beklenen teklifte md.22/3 ibraya ilişkin özel bir hüküm öngörmektedir. Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde ibra kararı davacının, Bakanlığın ve ilgili federasyonun 20. madde kapsamında sahip olduğu dava ve fer’i müdahale hakkını ortadan kaldırmayacaktır. İşte bu noktada sorumluluk davası türünde davaların aldıkları süre ve tabi oldukları zamanaşımı müddetleri gibi hususlar dikkate alındığında değişen siyasi iktidarlar karşısında yönetimlerin alacakları tavırlar da önem kazanacaktır. Hukukun içerisinde yer almıyor olsa dahi yönetimlerin dünyanın neredeyse her yerinde siyasi iktidarlarla gerek şahsi ve gerek başka sebeplerle ilişkileri bulunmaktadır. Hatta İtalya örneğinde olduğu gibi bazı durumlarda siyasetçiler doğrudan kulüp yönetimlerinde yer alabilmektedir. Ayrı bir tüzel kişilik olarak spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde pay sahibi olmayan yahut alacaklı sıfatı taşımayan üçüncü kişi konumunda ki federasyonları yahut bakanlıkları ibra kararı bağlamaz yönlü hükümler kanımca sakıncalı olup spor kulübü ve spor anonim şirketi yöneticilerini “her devrin adamı” haline sokacak dahası engellenmek istenen şahsi ilişkileri çok ön sıralara taşıyacaktır.

SONUÇ

1. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen sorumluluk şahsi malvarlığı ile sorumluluk olmasına karşın kurtuluş beyinnesi çok zayıf olup ispat yükünün bu şekilde yer değiştirmesi doğru olmamıştır.

2. Teselsülün farklılaştırılmış teselsül olarak yeniden ele alınması gerekmektedir.

3. Toplantı ve karar nisapları çok yüksek belirlenmiş buna karşın alacak devirleri ve borçlanma hadleri çok aşağı düzeyde tutulmuştur. Bu durum rekabet yeteneği olmayan kulüplerimizi daha da zora sokacak niteliktedir.

4. Öncelikli amacı şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlaması gereken Teklif bu haliyle siyasi iktidarların etkisine açık bir cezalandırma aracı durumundadır ve yürürlüğünden önce tadil edilmesi gereklidir.{jcomments on}[1] Ümit ALAN, Birgün Gazetesi; Sosyal medyada derdinizi anlatacak kadar “algospeak” biliyormusunuz?, 10/04/2022.

[2] Safa REİSOĞLU, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Beta Yay., 2013, s.403-404; Banu Bilge SARIHAN, Türk Borçlar Hukukunda ve İş Hukukunda İbranın Hukuki Boyutları, NEÜHFD, C.3, S.1, 2020, s.100; Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, 2014, s.1270.

[3] EREN, age, s. 1273. Belirtelim ki hizmet sözleşmeleri açısından TBK md.420 açısından şekil zorunludur bkz; SARIHAN, agm, s.103.

[4] Reha POROY/Ünal TEKİNALP/Ersin ÇAMOĞLU, Ortaklıklar Hukuku, Vedat Yay. 13. Bası, s. 409; Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 7. Baskı, Adalet Yay. s. 698.

[5] ÇAMOĞLU/Poroy/Tekinalp, age, s.388; PULAŞLI, age, s.648 vd.

[6]Tuğrul AKŞAR, https://www.dunya.com/kose-yazisi/spor-yasasi-ne-getiriyor-turk-sporunun-ve-futbolunun-sorunlarini-cozebilir-mi-i/654950

Rezan EPÖZDEMİR, https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/spor-kulupleri-ve-spor-federasyonlari-kanunu-neler-getirecek-rezan-epozdemir-ayrintilari-anlatti-42035022

[7] Olumlu oy ibaresi anonim şirket niteliği alacak olan spor kulüpleri açısından yahut futbol anonim şirketleri açısından herhangi bir önem arz etmemektedir. Yargıtay 11.HD. 29/11/1982 tarih ve 5096/4999 sayılı kararı gereğince “Dairemizin kökleşmiş içtihatlarıyla da kabul edildiği gibi, çekimser oyların da aleyhte kabulü gerekir”.

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1722  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Futbol Ekonomi Site Yetkilisi Perşembe, 22 Eylül 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37739103

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.